Algemene voorwaarden

Hoe werken wij?        

Loes Vormgeving en Design levert fysieke producten (kaartjes) per post. Daarnaast kan men een offerte aanvragen voor gepersonaliseerde producten.

Het is niet toegestaan de fysieke producten door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook mogen de kaartjes zonder schriftelijke toestemming van Loes Vormgeving en Design niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De kaartjes mogen niet gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming.

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via Loesvormgevingendesign@gmail.com. We leggen graag uit wat we bedoelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

ALGEMEEN

Artikel 1.1 – Identiteit
Artikel 1.2 – Toepasselijkheid
Artikel 1.3 – Het aanbod

Verkoopvoorwaarden

Artikel 2.1 – De overeenkomst
Artikel 2.2 – Herroepingsrecht
Artikel 2.3 – Retourneren
Artikel 2.4 – Betaling en levering
Artikel 2.5 – Klachten
Artikel 2.6 – Overmacht
Artikel 2.7 – Geschillen
Artikel 2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
Artikel 2.9 – Intellectueel eigendom
Artikel 2.10 – Diversen

ALGEMEEN

1.1 – Identiteit

Naam onderneming: Loes Vormgeving en Design
Handelsnaam: Loes – Vormgeving en Design | Kaartjes van Loes

E-mailadres: loesvormgevingendesign@gmail.com
KvK-nummer: 76192938

1.2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Loes – Vormgeving en Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Loes – Vormgeving en Design en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3 – Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten.

VERKOOPVOORWAARDEN

2.1 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Loes – Vormgeving en Design heeft aanvaard door middel van een aankoop én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Loes – Vormgeving en Design. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door Loes – Vormgeving en Design is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Loes – Vormgeving en Design staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Loes – Vormgeving en Design.

2.2 – Herroepingsrecht
Op producten van Loes – Vormgeving en Design geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk.

2.3 – Retourneren

Het is niet mogelijk de producten van Loes – Vormgeving en Design te retourneren.

2.4 – Betaling en levering

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s. De betaling van de aangeboden producten op www.loesvormgevingendesign.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes.

De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Houd om problemen te voorkomen ook je spam in de gaten.

2.5 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Loes – Vormgeving en Design zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Loes – Vormgeving en Design binnen 14 dagen een indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.

2.6 – Overmacht

In geval van overmacht heeft Loes – Vormgeving en Design het recht de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de Loes – Vormgeving en Design is gehouden aan enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Loes – Vormgeving en Design kan worden toegerekend.

2.7 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Loes – Vormgeving en Design en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid

Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en post. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie en het juiste (email)adres aan Loes – Vormgeving en Design. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van je pc en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan jou verstuurde berichten kunnen worden ontvangen.

2.9 – Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de producten door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook is het niet toegestaan de producten te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken door bedrijven/organisaties/verenigingen of andere (commerciële) partijen.

2.10 – Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Loes – Vormgeving en Design vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.